Vastutuskindlustus

Tsiviilvastutuskindlustus võtab kaitse alla kindlustatu vastu esitatud kolmandate osapoolte nõuded.
Kindlustus hüvitab juhul, kui kindlustatu süülise tegevuse või tegevusetuse tagajärjel sai kolmas osapool isiku- või varakahju.
Vastutuskindlustus võivad sõlmida nii füüsilised kui juriidilisd isikud.
Füüsilised isikud saavad sõlmida kaitse kinnivara haldamisest tulenevate riskide vastu (näiteks naabrite uputamine lõhkenud veetorude tagajärjel või räästast allakukkunud jää ja lume läbi.)
Juriidilised isikud saavad lisaks sellele kindlustada ka nende tegevusest või nende poolt müüdud toodete poolt põhjustatud kahjud.
Teatud tegevusaladel on vastutuskindlustuse sõlmimine kohustuslik, nendeks on notarid, audiitorid, patendivolonikud ja advokaadid. Väga soovitatav on seda teha ka kõrge riskiastmega tööalade puhul (näiteks arstid, ehitustööd jne)
Tootmis ja müügiettevõtted saavad kindlustada enda poolt toodetud või müüdud (vahendatud) toodete poolt tekitatud kahjud. Näiteks kui kauplus müüb elektrikaupu ja üks toode põhjustab tulekahju, milles saab kannatada kauba ostnud isik, siis kindlustus korvab kahjude likvideerimiseks tehtud kulutused.
Oluline on, et lisaks otsestele kahjudele hüvitab kindlustusfirma ka õigusabi kulud kindlustatu vastu esitatud nõuete kaitsmisel, sest kindlustatu vastu võidakse esitada ka põhjendamatuid nõudmisi. Lisaks võib kohtus minna väga kulukaks õiglase kahjusumma kindlaksmääramine.

Vastutuskindlustuse tingimused:
ERGO Insurance SE
Inges Kindlustus AS
PZU Kindlustus
PZU Kindlustus al. 01.01.2020a.
BTA Eesti filiaal
IF P&C Insurance AS
ADB Gjensidege Eesti filiaal
ADB Gjensidege Eesti filiaal – alates 11.08.2020
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)

Kinnisasja ja ehitise omaniku üldvastutuskindlustuse tingimused :
BTA Eesti filiaal
ERGO Insurance SE

Ehitusettevõtte üldvastutuskindlustuse :
BTA Eesti filiaal

Ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse tingimused :
Seesam Insurance AS
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
BTA Eesti filiaal
IF P&C Insurance AS
PZU Kindlustus ( alates 01.01.2024)

Ettevõtte tootevastutuse tingimused
IF P&C Insurance AS
PZU Kindlustus ( alates 01.01.2024)

Ürituse korraldaja vastutuskindlustus
BTA Eesti filiaal

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

IF ettevõtte tegevuse vastutuse tingimused

Vastutuskindlustus